Ga naar de pagina-inhoud

Justitiepaleis Brussel

Uittreksel uit het reglement

1/ TOEGANG TOT DE VEILINGZAAL  

Ter bevordering van het openbaar en ordelijk functioneren van de veiling met inachtneming van de toepasselijke veilingvoorwaarden dient elke persoon die toegang wil krijgen tot de veilingzaal zich voorafgaandelijk te registreren bij het onthaal.

De registratie van de bezoekers is verplicht gesteld omwille van interne en informatica behoeften. De ontvangen gegevens zullen, behoudens wettelijke verplichting, niet worden doorgegeven aan derden. 

De registratie bestaat in het opgeven van:

 1. Voor natuurlijke personen:  naam, voornaam, geboortedatum, adres en eventueel BTW nummer
 2. Voor rechtspersonen:  naam, rechtsvorm, zetel, ondernemingsnummer van de vennootschap volgens een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, volledige identiteit van de aanvrager van de registratie desgevallend met volmacht dat hij de rechtspersoon mag vertegenwoordigen voor de aankoop van goederen.

Na registratie ontvangt de aanvrager gratis een kaart die hem toegang verleent tot de publiek toegankelijk verklaarde delen van de veilingzaal.

De ontvangen kaart is persoonlijk, niet overdraagbaar en mag enkel door de aanvrager zelf gebruikt worden.

De houder van de kaart is verplicht elke wijziging in de gegevens kenbaar te maken aan de veilingzaal.

Door het aanvragen en bekomen van de toegangskaart verklaart de aanvrager zich akkoord met het reglement van de veilingzaal dat ter inzage ligt bij het onthaal.

De veilingzaal behoudt het recht te allen tijde de overeenstemming van de identiteit van een houder van een toegangskaart met de gegevens op de kaart te verifiëren.

De veilingzaal behoudt het recht te allen tijde iemand het recht tot toegang tot de veilingzaal te weigeren of te ontzeggen na motivering van de gronden waarom de toegang wordt geweigerd of ontzegd. Diegene die de toegang tot de veilingzaal is geweigerd of ontzegd dient onmiddellijk de veilingzaal te verlaten.

Iemand die het recht tot toegang tot de veilingzaal is geweigerd of ontzegd kan zich schriftelijk wenden tot de voorzitter van de C.V. Huis van de gerechtsdeurwaarders van Brussel teneinde opnieuw het recht tot toegang te bekomen.

Ieder verlies of diefstal van de toegangskaart dient onmiddellijk schriftelijk gemeld te worden aan de C.V. Huis van de gerechtsdeurwaarders van Brussel.

Na gemeld verlies of diefstal van de toegangskaart kan een tweede toegangskaart worden aangevraagd. Een bijdrage van 25 euro administratieve kost zal hiervoor aangerekend worden. Deze bijdrage wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur van de C.V. Huis van de gerechtsdeurwaarders van Brussel.

Ieder misbruik van de toegangskaart zal leiden tot onmiddellijke intrekking van het recht tot toegang tot de veilingzaal, naast mogelijke andere sancties of rechtsmiddelen.

Er worden geen dieren toegelaten tot de veilingzaal.                                

2/ AANLEVEREN VAN DE GOEDEREN

... *

3/ VERKOOPDAGEN  

 • De openbare gerechtelijke verkopen worden elke donderdag vanaf 13.00 uur gehouden.
 • De openbare vrijwillige verkopen kunnen worden georganiseerd in de veilingzaal na overleg met de verantwoordelijken van de veilingzaal.    

 4/ TENTOONSTELLING 

 • De tentoonstelling van de goederen wordt gehouden in de daartoe voorziene zaal.
 • Om 12 uur zal deze zaal worden gesloten voor het publiek.
 • Tijdens de openbare verkoop zal het publiek geen toegang hebben tot deze zaal.
 • Personeel van de C.V. Huis van de gerechtsdeurwaarders van Brussel zal tijdens de tentoonstelling van de goederen in de zaal aanwezig zijn om een oogje in het zeil te houden en desgewenst op vragen van het publiek te antwoorden.
 • Het publiek dat zich schuldig maakt aan diefstal of ongeregeldheden, zal onmiddellijk verwijderd worden uit de zaal, desnoods met bijstand van de openbare macht.    

 5/ VEILINGMODALITEITEN

 • De verkoop geschiedt bij opbod aan de meestbiedende.
 • De goederen worden verkocht zonder enige waarborg en in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van de bezichtiging, al dan niet gezien door de kopers. De kopers kunnen zich op het ogenblik van de tentoonstelling van de goederen vergewissen van de aard, benaming, aantal, maat en staat van de te verkopen goederen.
 • De gerechtsdeurwaarder handhaaft de orde gedurende de verkoping.  Hij beslecht in laatste aanleg de geschillen van welke aard ook, die ontstaan tijdens of ten gevolge van de verkoping, onder meer betreffende de aard van de loten, het verloop van het opbieden en de toewijzing, het bedrag van de biedingen en de persoon van de hoogste bieder. Hij draagt geen verantwoordelijkheid voor het verschil in maat, gewicht, kwaliteit, soort, benaming en/of omvang van gelijk welk lot.
 • De bieder/koper weet dat hij bij de aankoop van de goederen geen verhaalrecht heeft wegens gebreken aan de koopwaar.
 • De optredende gerechtsdeurwaarder kan desgevallend bij enig geschil, de goederen waarover geschil is gerezen opnieuw in veiling brengen.
 • De optredende gerechtsdeurwaarder kan desgevallend verschillende loten bijeenvoegen, splitsen of inhouden.
 • De gerechtsdeurwaarder kan zonder opgave van reden elk bod weigeren.
 • De voorgaande bieders zijn gehouden aan hun bod ingeval het bod van de hoogste bieder niet wordt aanvaard.  

6/ BETALING VAN DE GEKOCHTE GOEDEREN  

 • De toewijzing van de goederen geschiedt tegen contante betaling van zowel de som van toewijs als het kostenpercentage dat voorafgaand aan de verkoop is aangekondigd.
 • Blijft de koper in gebreke onmiddellijk de geldsom te betalen waartegen het goed is toegewezen dan wordt het goed opnieuw verkocht ten laste van hem aan wie het toegewezen is, onverminderd andere rechtsmiddelen. De gebrekkige koper is gehouden tot betaling van het verschil tussen de prijs waarvoor hij heeft gekocht en die van de herveiling, zonder dat hij het eventuele overschot kan vorderen. Dat overschot komt mee in de opbrengst van de verkoop.    

7/ AFHALING VAN DE GOEDEREN NA OPENBARE VERKOOP  

 • Ten einde de aan de gang zijnde verkoop niet te storen zullen de geveilde goederen door hun kopers worden afgehaald op vrijdag, de dag na de veiling, vanaf 8.30 uur tot 12.00 uur. In uitzonderlijke omstandigheden kan een andere dag en uur worden afgesproken om de goederen af te halen.
 • Door de aankoop van de goederen verbindt de koper er zich toe deze goederen af te halen op de hiertoe voorziene dag en uur.
 • De veilingzaal behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, goederen die niet binnen de voorziene termijn na de toewijzing zijn afgehaald door de koper, opnieuw ter veiling aan te bieden. De opbrengst na herveiling komt de veilingzaal ten goede.
 • De goederen zullen enkel worden afgeleverd aan de koper na overhandiging van het origineel aankoopattest dat bij de verkoop werd afgeleverd en dat geldt als bewijs van betaling.
 • Indien de koper de goederen niet tijdig afhaalt kan hem het verdere toegangsrecht tot de veilingzaal worden ontzegd.
 • De veilingzaal staat als een goed huisvader in voor het behoud van de goederen in de staat waarin ze zich bevonden op het moment van de tentoonstelling tot op de eerst mogelijke dag van afhaling van de goederen.        

8/ OPSLAG GOEDEREN EN HIERAAN VERBONDEN BEWAARLOON  

Voor goederen die maximaal twee dagen voor de geplande verkoop worden aangeleverd zal de veilingzaal geen bewaarloon aanrekenen tot het verstrijken van de termijn van één maand na de geplande verkoop. Buiten deze termijnen zal eenzelfde tarief als voor ingehouden goederen worden aangerekend.

 1. Ingehouden goederen:   Wanneer bij een gerechtelijke verkoop de goederen door de optredende gerechtsdeurwaarder worden ingehouden dan zullen deze goederen in de veilingzaal kunnen bewaard worden met het oog op een latere verkoop. 
  • Het verschuldigde bewaarloon bedraagt 10 euro per m³. Voor motorvoertuigen is een forfaitair bedrag van 60 euro bewaarloon per voertuig en per maand verschuldigd. Voor lichte vrachtwagens of groter is een forfaitair bedrag van 100 euro bewaarloon per voertuig en per maand verschuldigd.
  • Het bewaarloon is verschuldigd vanaf één maand na de eerste geplande verkoop van deze goederen. Van zodra een maandtermijn is begonnen is een volledige maand bewaarloon veschuldigd.                                                                
  • In geen geval zal de veilingzaal zich richten tot een andere partij dan de gerechtsdeurwaarder-bewaargever voor facturatie en betaling van het bewaarloon.                                                        
  • Geeft de gerechtsdeurwaarder de goederen vrij dan dient deze de rechthebbende erop te wijzen dat de goederen onmiddellijk, na afspraak met de veilingzaal, dienen opgehaald te worden. De rechthebbende is een bewaarloon verschuldigd vanaf de dag volgend op de kennisgeving van vrijgave door de optredende gerechtsdeurwaarder aan de veilingzaal. Vanaf een maandtermijn is begonnen is een volledige maand bewaarloon verschuldigd. De optredende gerechtsdeurwaarder zal aan de veilingzaal de nodige gegevens van de rechthebbende doorgeven. De gerechts-deurwaarder zal tevens een attest van vrijgave opstellen op naam van de persoon die de goederen zal afhalen. Enkel bij overhandiging van dit originele attest aan de veilingzaal zullen de goederen vrijgegeven worden aan de persoon erop vermeld.  
 2. In bewaring gekregen goederen na revindicatie Wanneer goederen omwille van een opgestarte procedure van terugvordering (revindicatie) niet worden verkocht, worden zij tot de betaling van de vergoeding voor bewaarneming in de veilingzaal bewaard. 
  • Het verschuldigde bewaarloon bedraagt 10 euro per m³. Voor motorvoertuigen is een forfaitair bedrag van 60 euro bewaarloon per voertuig en per maand verschuldigd. Voor lichte vrachtwagens of groter is een forfaitair bedrag van 100 euro bewaarloon per voertuig en per maand verschuldigd.
  • Het bewaarloon is verschuldigd vanaf de eerste dag van de kalendermaand volgend op de geplande verkoop. Zodra één dag van deze maand is begonnen is een volledige maand bewaarloon verschuldigd.
  • Het bewaarloon wordt zonder kosten gefactureerd aan de gerechtsdeurwaarder-bewaargever, die zal instaan voor betaling ervan. 
  • In geen geval zal de veilingzaal zich richten tot een andere partij dan de gerechtsdeurwaarder-bewaargever voor facturatie en betaling van het bewaarloon. 
  • Geeft de gerechtsdeurwaarder de goederen vrij dan dient deze de rechthebbende erop te wijzen dat de goederen onmiddellijk, na afspraak met de veilingzaal, dienen opgehaald te worden. De rechthebbende is een bewaarloon verschuldigd vanaf de dag volgend op de kennisgeving van vrijgave door de optredende gerechtsdeurwaarder aan de veilingzaal. Vanaf een maandtermijn is begonnen is een volledige maand bewaarloon verschuldigd. De optredende gerechtsdeurwaarder zal aan de veilingzaal de nodige gegevens van de rechthebbende doorgeven. De gerechtsdeurwaarder zal tevens een attest van vrijgave opstellen op naam van de persoon die de goederen zal afhalen. Enkel bij overhandiging van dit originele attest aan de veilingzaal zullen de goederen vrijgegeven worden aan de persoon erop vermeld. 
  • De achtergelaten voorwerpen waarvoor geen bewaarloon is betaald binnen de maand na facturatie (dit is met ingang van de eerste onbetaalde termijn) zullen/kunnen worden verkocht door de veilingzaal na voorafgaande aanmaning van de rechthebbende. De mogelijke opbrengst van deze verkoop komt ten goede van de veilingzaal.    

 9/ OPENINGS- EN SLUITNGSUUR VEILINGZAAL  

De te verkopen goederen kunnen worden binnengebracht in de veilingzaal:   

 • - op dinsdag: van 10.00 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.00 uur    
 • - op woensdag: van 9.00 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.00 uur.

De veilingzaal zal jaarlijks gesloten zijn:      

 • - één week rond pasen (de exacte data worden jaarlijks voorafgaandelijk bekendgemaakt)
 • - tijdens de zomervakantie drie opeenvolgende weken vanaf 15 juli                                        
 • - één week tussen Kerstmis en Nieuwjaar

 * De volledige tekst is ter inzage beschikbaar in de veilingzaal.

Volgende verkoop

Donderdag 28 januari 13:00u

Agenda

 • Donderdag 28 januari 13:00u

Het spijt ons dat we onze verkoop moeten opschorten tot 31/1/2021.

Blijf op de hoogte met onze email alerts!

algemene voorwaarden

Locatie

Klein Eiland 9, 1070 Anderlecht
T. 02/513.34.47
F. 02/502.42.25
info@verkoopzaalbrussel.be